آرمان توسعه آپادانا
×

گروه بازرگانی آتاماد

کالچرهای محافظتی

کالچرهای محافظتی HOLDBAC کاملا اختصاصی از گونه‌های باکتریایی انتخاب و تشکیل شده‌اند که توانایی کنترل بررشد پاتوژن‌ها و یا میکروارگانیسم‌های عامل فساد در غذاهای تخمیری، دارا هستند. 
داده های بیشتر