آرمان توسعه آپادانا
×

گروه بازرگانی آتاماد

مایه پنیر

مایه پنیر یا به عبارت دیگر رنت عبارتست از هرترکیبی که منجربه لخته شدن شیر شود. رنت یا مایه پنیر در صنعت پنیر سازی مورد توجه قرار میگیرد.داده های بیشتر