اخبار

روز ملی پنیر
در برابر COVID-19 با لبنیات بجنگید: دستورالعمل مصرف برای "ایجاد مقاومت با سیستم ایمنی"
روز جهانی غذاروز جهانی غذا
تحقیقات جدید نشان دهنده کاهش فشار خون در اثر مصرف روزانه لبنیات هستند.

جستجو

تماس با ما
     
 آتاماد
(آرمان توسعه آپادانا)
تلفن:
دورنگار:
پست الکترونیک:
آخرین مقالات
 
آدرس
اصفهان ، کوی امیریه ، خیابان آزادی
خیابان دوم ، فرعی یکم ، پلاک 17
تماس با ما
     
 آتاماد

(آرمان توسعه آپادانا)

تلفن:

دورنگار:

پست الکترونیک:

آدرس: 

اصفهان ، کوی امیریه ، خیابان آزادی
خیابان دوم ، فرعی یکم ، پلاک 17

Search