شیر ESL به عنوان یک محصول با دوام بالا معرفی می‌شود اما مانند شیر تازه باید در دمای پایین و یا یخچال نگه‌داری شود. همانطور که از اسم محصول پیداست، به سرعت شیر تازه دچار فساد نمی‌شود. درحالی که شیر تازه باز نشده را می‌توان در یخچال برای شش تا دوازده روز نگه‌داری کرد، شیر ESL در بطری و یا کارتن باز نشده در یخچال (حداکثر دمای 8 درجه سلسیوس) تا 21 روز قابلیت نگه‌داری خواهد داشت. در مقابل شیر UHT را می‌توان در دمای اتاق بیش از 12 هفته نگه‌داری کرد.

شیر ESL را می‌توان به روش‌های مختلف تولید کرد. روش‌هایی که در حال حاضر برای تولید شیر ESL مورد استفاده قرار می‌گیرند:

1. تیمار حرارتی غیرمستقیم پلیتی یا لوله ای

2. تیمار حرارتی مستقیم با تزریق بخار

3. فرایندهای غشایی (میکروفیلتراسیون)

4. Depth Filtration

5. سپراتورهای جداکننده باکتری‌ها

روشی که تولیدکنندگان برای تولید شیر ESL اتخاذ می‌کنند بیش از آن‌که دغدغه تولیدکننده حفظ کیفیت محصول نهایی باشد، هزینه تولید است. هم چنین موضوع حائز اهمیت این است که صرف نظر از روش مورد استفاده برای تولید شیر ESL، تولید این محصول لبنی تنها در صورتی امکان پذیر است که فرایند تولید از شروع زنجیره یعنی دامداری تا پایان زنجیره یعنی مصرف کننده، منسجم و پیوسته باشد. بدین منظور که فرایند کاملا باید براساس سیستم‌های به روز دنیا، طراحی شود. بنابراین به همان میزان که روش تولید این محصول مهم است،کیفیت و بهداشت شیر خام دریافتی از دامداری، حفظ زنجیره سرمایی از دامداری تا کارخانه، و بسته بندی و تجهیزات تولیدی باید مناسب باشند تا تولید شیر با عمر ماندگاری طولانی، امکان پذیر شود.

آخرین دیدگاه‌ها

    نوشته‌های تازه

    آخرین دیدگاه‌ها

      Leave A Comment

      Related Posts