کالچر های محافظت کننده طبیعی

You Are Currently Here:خانه > کالچر های محافظت کننده طبیعی

انواع کالچر های محافظت کننده طبیعی

استارتر  کالچر های محافظت کننده شامل گونه های باکتری هایی هستند که به دلیل توانایی آنها در این صنعت مورد استفاده قرار میگیرند.

کالچرهای محافظتی

کالچرهای محافظتی HOLDBAC کاملا اختصاصی از گونه‌های باکتریایی انتخاب و تشکیل شده‌اند که توانایی کنترل بررشد پاتوژن‌ها و یا میکروارگانیسم‌های عامل فساد در غذاهای تخمیری، دارا هستند.

ادامه مطلب