رنت میکروبی

رنت میکروبی رنت چیست؟ واژه "رنت" در اصطلاح برای منشا