نقش صمغ ها و استابیلایزرها در لبنیات (بخش اول)

صمغ ها و استابیلایزرها در لبنیات اصطلاح "هیدروکلوئیدها" معمولاً برای