Project Description

کاربرد کالچرهای محافظتی دنیسکو
کالچرهای محافظتی دنیسکو کاملا اختصاصی از گونه‌های باکتریایی انتخاب و تشکیل شده‌اند که توانایی کنترل بر رشد پاتوژن‌ها و یا میکروارگانیسم‌های عامل فساد در غذاهای تخمیری را دارا هستند. این باکتری‌ها به عنوان کالچرهای سالم و بدون هیچ گونه اثر مخرب بر سلامتی، شناخته می‌شوند و همچنین می‌توانند اثرات مثبتی بر روی خواص حسی محصول نهایی، داشته باشند. باکتری‌های موجود در کالچرهای محافظتی دنیسکو دارای اثر بازدارندگی منحصر به فرد بر روی گروه کپک و مخمر را داراست و برای کاربرد در انواع محصولات لبنی تخمیری تازه مانند ماست، خامه ترش و پنیر تازه تکامل یافته اند.