کالچرهای لبنی

اسارتر کالچرها – فرمولاسیون – میکرو ارگانیسم های طبیعی یا سویه هایی با سابقه استفاده بی خطر از جمله باکتری های اسید

استابیلایزرها

استابیلایزر ها در صنایع غذایی اساسا ترکیباتی برای افزایش قوام ،تثبیت کننده س بافت ، افزایش کیفیت ، کاهش قیمت تمام شده محصول میباشد.

آنزیم های لبنی

به کارگیری آنزیم ها در صنعت لبنیات سبب نوآوری و تولید محصولات بهتر میشود به طوری که کاربرد آنها برای آینده فناوری های لبنی ضروری است.

کالچرهای محافظت کننده طبیعی

استارتر  کالچر های محافظت کننده شامل گونه های باکتری هایی هستند که به دلیل توانایی آنها در این صنعت مورد استفاده قرار میگیرند.